แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

 

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผน ปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพละตรงกับความต้องการของผู้รับ บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) *
ที่อยู่
หมู่ที่
ถนน
ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *

เรื่องที่ขอรับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทาง ราชการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย ด้านการป้องกัน
ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้า การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การชำระภาษีป้าย การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ อื่น ๆ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ท่านคิดว่า .องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้า
อื่น ๆ (ระบุ)
  ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม